backend-la-gi

Những Kỹ Năng Quan Trọng Để Trở Thành Một Backend Developer

Lĩnh vực phát triển web đã trở thành một điểm nóng trong những năm gần đây. Bạn có nghĩ mình sẽ chuyển sang lĩnh vực phát triển web? Bạn sẽ trở thành ai? Một Backend Developer? Frontend Developer hay Full Stack Developer? Nếu bạn muốn trở thành một Backend Developer thì đây là bài viết